همه چیز درباره حفظ ایمنی کودک!


برق گرفتگی خطری است که جان کودکان را تهدید می کند. برای پیشگیری از برق گرفتگی، سوختن و  مرگ باید درون پریزهای برق سر پوش گذاشت.
ایمن کردن توالت فرنگی

توالت مکان خطرناکی برای کودکان است. نوزادان و کودکان نو پا اگر درون توالت فرنگی بیفتند خفه می شوند. همیشه در توالت فرنگی را ببندید.

 

ایمن کردن تخت خواب کودک  

اطمینان حاصل کنید، تخت فرزندتان ایمن است و واژگون نمی شود. برای افزایش ایمنی تخت از پتو، بالش، اسباب بازی های نرم و ضربه گیر استفاده کنید.

 

جلوگیری از برق گرفتگی

برق گرفتگی خطری است که جان کودکان را تهدید می کند. برای پیشگیری از برق گرفتگی، سوختن و  مرگ باید درون پریزهای برق سر پوش گذاشت. اطمینان حاصل کنید، پریزهایی که سشوار، اتو، جارو برقی و ... به آنها وصل هستند با سر پوش بسته شده باشند.