شناخت نشانه های عدم اعتماد به نفس در کودکان!


والدین باید علایم و نشانه های کاهش اعتماد به نفس در کودکان را شناسایی کرده و به فرزندان شان کمک کنند.

 شناخت نشانه های عدم اعتماد به نفس در کودکان!
آکادمی اعصاب و روان کودکان آمریکا برخی از متداول ترین علایم و نشانه های کاهش شناخت نشانه های عدم اعتماد به نفس در کودکان! کودکان را معرفی کرده که عبارتند از:

- پرهیز کردن از تلاش و مبارزه برای رسیدن به اهداف

- بروز رفتارهای نامناسب

 

- علاقه داشتن بیش از اندازه به ریاست و کنترل کردن افراد

- بهانه آوردن برای انجام ندادن کارها

- کاهش روزافزون علاقه به مشارکت در فعالیت ها

- افت تحصیلی شدید

- توقف برقراری ارتباط با دوستان و عدم مشارکت در فعالیت ها

- عدم انتقاد پذیری و پذیرش تحسین