سیگار کشیدن و قدرت باروری زنان


سیگار کشیدن می‌تواند با قدرت باروری زنان تداخل داشته باشد. مشکلات حاصل از مصرف سیگار می‌تواند اثر بدی در دستگاه تولیدمثل زنان داشته باشد. این مشکلات در سطوح مختلف به شرح زیر رخ می‌‌دهد:
تأثیر سیگار کشیدن روی تخمدان‌ها: تخمدان وظیفۀ آماده‌سازی و آزاد کردن ماهانۀ تخمک و همچنین تولید برخی از هورمون‌های بارداری را دارد. مصرف سیگار و قلیان می‌تواند باعث اختلال در عملکرد تخمدان‌ها شود که این موضوع باعث بروز مشکلاتی مانند تغییرات هورمونی، عادت ماهانۀ نامنظم، نداشتن دورۀ تخمک‌گذاری یا دورۀ ماهانۀ بدون تخمک‌گذاری شود.
تأثیر سیگار کشیدن روی رحم: برخی مطالعات نشان می‌دهد که سیگار می‌تواند در عملکرد رحم تأثیر بگذارد و احتمال باروری را برای زنان سیگاری کمتر کند. زنانی که سیگار می‌کشند، در باروری با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند، زیرا به نظر می‌رسد سیگار کشیدن، تولیدمثل را نیز درسطوح مختلفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. عملکرد نامناسب تخمدان می‌تواند در عملکرد رحم نیز تأثیرگذار باشد.
آثار سیگار کشیدن روی دهانۀ رحم: برخی تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف سیگار در زنان با سرطان دهانۀ رحم ارتباط دارد. سرطان دهانۀ رحم شانس باروری زن را از بین می‌برد.
در اغلب زنان پس از ترک سیگار باروری بهبود می‌یابد. مطالعات نشان می‌دهد که خانم‌های سیگاری با ترک حداقل دو ماه قبل از تلاش برای باردار شدن می‌توانند شانس خود را برای باروری افزایش دهند.

 

 

 


سیگار کشیدن و قدرت باروری زنان
سیگار کشیدن می‌تواند با قدرت باروری زنان تداخل داشته باشد. مشکلات حاصل از مصرف سیگار می‌تواند اثر بدی در دستگاه تولیدمثل زنان داشته باشد. این مشکلات در سطوح مختلف به شرح زیر رخ می‌‌دهد:
تأثیر سیگار کشیدن روی تخمدان‌ها: تخمدان وظیفۀ آماده‌سازی و آزاد کردن ماهانۀ تخمک و همچنین تولید برخی از هورمون‌های بارداری را دارد. مصرف سیگار و قلیان می‌تواند باعث اختلال در عملکرد تخمدان‌ها شود که این موضوع باعث بروز مشکلاتی مانند تغییرات هورمونی، عادت ماهانۀ نامنظم، نداشتن دورۀ تخمک‌گذاری یا دورۀ ماهانۀ بدون تخمک‌گذاری شود.
تأثیر سیگار کشیدن روی رحم: برخی مطالعات نشان می‌دهد که سیگار می‌تواند در عملکرد رحم تأثیر بگذارد و احتمال باروری را برای زنان سیگاری کمتر کند. زنانی که سیگار می‌کشند، در باروری با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند، زیرا به نظر می‌رسد سیگار کشیدن، تولیدمثل را نیز درسطوح مختلفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. عملکرد نامناسب تخمدان می‌تواند در عملکرد رحم نیز تأثیرگذار باشد..

 

 

 


آثار سیگار کشیدن روی دهانۀ رحم: برخی تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف سیگار در زنان با سرطان دهانۀ رحم ارتباط دارد. سرطان دهانۀ رحم شانس باروری زن را از بین می‌برد.
در اغلب زنان پس از ترک سیگار باروری بهبود می‌یابد. مطالعات نشان می‌دهد که خانم‌های سیگاری با ترک حداقل دو ماه قبل از تلاش برای باردار شدن می‌توانند شانس خود را برای باروری افزایش دهند.