این بازی دقت و سرعت عمل کودکان را تقویت می‌کند.

تعداد بازیکنان: ۸ نفر به بالا

وسایل مورد نیاز برای یازی قطار آب:
چهار سطل متوسط
دو لیوان
آب

 

 


روش بازی قطار آب
در این بازی کودکان باید لیوان پر از آب را دست به دست به نفر آخر برسانند، بی آن‌که آب لیوان بیرون بریزد.
برای انجام بازی مدت زمان مشخصی را تعیین کنید.
کودکان را به دو گروه تقسیم کنید.
از هر گروه بخواهید به صورت قطاری پشت سر‌هم روی زمین بنشینند.
یکی از سطل‌ها را از آب پر کنید و در کنار نفر نخست بگذارید.
یک سطل خالی را در پشت سر نفر آخر بگذارید.
نفر نخست باید لیوان را پر از آب کند و بی آن‌که به پشت ‌سر خود نگاه کند، لیوان را به نفر پشتی بدهد.
نفر دوم هم به همین شکل لیوان را به نفر پشت سر خود بدهد.
لیوان دست به دست می‌شود تا به نفر آخر برسد.
نفر آخر نیز باید بدون نگاه‌ کردن، آب داخل لیوان را در سطل پشت سر خود بریزد.
بازی آن‌قدر ادامه می‌یابد تا سطل آب نفر نخست خالی شود.
هر گروهی که در مدت زمان تعیین‌شده، آب سطل پشت سرشان بیشتر باشد، برنده بازی خواهند بود.