انتقاد ماماها از وزارت بهداشت

 

 محبوبه والیانی اظهار داشت؛ به شیوه اجرای طرح مراقب سلامت در حاشیه شهرها اشاره کرد و گفت: اجرای این پروژه وزارتی زمانی خوب است که خدشه و آسیبی به رشته تخصصی مامایی نزند.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های جمعیتی، تاکید کرد: با توجه به اینکه حاملگی سوم پرخطر تر از حاملگی های اول و دوم است، می بایست مراقبت تخصصی از مادران به عمل آید. چون سن این مادران بالا رفته و برای این دسته از مادران باید مراقبت تخصصی انجام شود.

 

 


عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عنوان این من مطلب که مراقبت از این قبیل مادران بر عهده ماما است، اظهارداشت: اگر ماما در واحدهای مراقبت های بهداشتی، وقت بیشتری برای مادران بگذارد، قطعا این قبیل مادران و نوزادان، از سلامت بیشتری برخوردار می شوند.
والیانی در عین حال از شیوه شرح وظایف «مراقب سلامت» که وزارت بهداشت در حاشیه شهرها اجرا می کند، انتقاد کرد و افزود: در طرح مراقب سلامت، ماما علاوه بر وظیفه ای که بر عهده دارد، می بایست سایر وظایفی که در طرح مراقب سلامت گنجانده شده است، انجام بدهد که این موضوع محل مناقشه ماماها و وزارت بهداشت است.
وی با طرح این سئوال که چرا یک ماما باید اندازه دور کمر آقایان را بگیرد، گفت: در طرح مراقب سلامت، هر کدام از اعضای تیم وظیفه همدیگر را انجام می دهند. در حالی که وظیفه ماما نیست وقت خودش را برای سایر امور صرف کند و در مقابل نتواند وظیفه اصلی خودش که مراقبت از سلامت مادر و نوزاد است، به خوبی انجام دهد.
مدرس کشوری زایمان فیزیولوژیک، این شیوه اجرای طرح مراقب سلامت را برای سلامت مادر و نوزاد مخاطره آمیز دانست و افزود: در تمام دنیا، کارهای تخصصی در حوزه بهداشت و سلامت ارتقاء یافته ولی برعکس در ایران، داریم به عقب بر می گردیم.
والیانی با عنوان این مطلب که انتظار کار غیرتخصصی از ماما در طرح مراقب سلامت بیهوده است، تاکید کرد: انجام کارهای غیرتخصصی از ماما باعث می شود او نتواند وقت خودش را صرف سلامت مادر و نوزاد بکند.
وی ادامه داد: ماما درس خوانده و آموزش دیده که از سلامت مادر و نوزاد مراقبت کند. در حالی که در طرح مراقب سلامت، هر کار دیگری انجام می دهدو همین مسئله به حرفه مامایی آسیب می زند.

 

 

 

 


عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به سیاست وزارت بهداشت برای کاهش آمار سزارین، گفت: وقتی ما می خواهیم زایمان طبیعی را ترویج کنیم، باید وقت بیشتری برای مشاوره و برپایی کلاس های آمادگی زایمان طبیعی اختصاص دهیم. در حالی که این موضوع اصلا در طرح مراقب سلامت دیده نشده و ماماها وقت کافی برای مشاوره دادن به مادران ندارند.
والیانی افزود: ماماها این روند در طرح مراقب سلامت را نمی پسندند و همین مسئله باعث می شود انگیزه شغلی ماما از دست برود و سلامت مادران به خطر بیافتد.
وی تاکید کرد: ماما دوست ندارد او را مرافب سلامت خطاب کنند. بنابراین، بهتر است وزارت بهداشت در روش اجرای این طرح تجدیدنظر کند.